Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
Галузь науки: юридичні науки 
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 3 від 28.03.2019)

Головний редактор: Н.Б. Новицька, доктор юридичних наук, доцент
Відповідальний за випуск: А.О. Мілевська
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія»

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
 
Над випуском працювали:  
Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
Дизайн Маншилін М.Ю.  

Підписано до друку 10.04.2019
Формат 75х108/16 
Тираж 300 пр., Зам. № 796

Опубліковано: 2019-04-10