№ 1(5) (2021): Ірпінський юридичний часопис

					##issue.viewIssueIdentification##

Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
Галузь науки: юридичні науки 
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 4 від 25.03.2021)

Головний редактор: В.В. Топчій, доктор юридичних наук, професор
Відповідальний за випуск: Н.А. Лугіна
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія»

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
 
Над випуском працювали:  
Редактор, корректор Врублевська І.Є. 
Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
Дизайн Маншилін М.Ю.  

Підписано до друку 05.08.2021
Формат 75х108/16 
Тираж 300 пр., Зам. № 969

Опубліковано: 2021-09-07

Статьи