Про журнал

Науковий періодичний журнал «Ірпінський юридичний часопис» (Категорія Б) заснований у 2018 році.
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
Свідоцтво про реєстрацію: КВ 23215-13055ПР
ISSN: 2617-4154
Галузь науки:  юридичні науки (спеціальність 081).
Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
Мова видання: українська, російська, англійська.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

  • Index Copernicus - Opening Science
  • Vernadsky National Library of Ukraine
  • Google Academy
  • Crossref – is an official Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency of the International DOI Foundation.

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.