Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами обсягом 10-12 стор., що відповідають тематиці видання й містять наукові результати, не опубліковані раніше.

Матеріали для публікації подаються із супровідними документами у роздрукованому вигляді відповідальному секретарю журналу та надсилаються на e-mail: irpin-yur-chas@ukr.net.

На останній сторінці роздрукованого примірника статті повинні міститися засвідчені підписами авторів підтвердження оригінальності дослідження, відсутності плагіату, наявності дозволів, необхідних для використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом, а також того, що стаття підготовлена спеціально для цього видання, не публікувалася раніше і не подана до інших видань.

Супровідні документи:

  1. Рецензія (для авторів без наукового ступеня) підписана фахівцем з науковим ступенем із рекомендацією статті до друку і завірена підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою щодо Університету ДФС України, та установи, де працює автор (автори) статті.
  2. Авторська довідка.

Структура публікації. Наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати:

– індекс УДК;

– JEL Classification Code

– Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, вчене звання, повна назва вищого навчального закладу, місце роботи (українською, російською та англійською мовами), ORCID ID.;

– анотацію статті українською та російською (не менше 500 знаків);

– анотацію англійською (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова) повинна містити наступні структурні елементи: проблема – Introduction; мета – Purpose; методи дослідження – Methods; основні результати дослідження – Results; висновки та конкретні пропозиції автора - Conclusion. Анотація повинна бути оригінальна (не копіювати скорочену україномовну анотацію). Переклад анотації англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

– ключові слова українською, російською та англійською мовами (5–7 слів)

– назву статті українською, російською та англійською мовами;

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

– Список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Спочатку наводяться україномовні та російськомовні джерела, потім іншомовні. Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які робляться посилання у тексті у вигляді цифр. При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

– Після списку використаних джерел, оформленого згідно із стандартом ДСТУ 8302:2015, наводиться References - транслітерований список цих же джерел, оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style). Транслітерацію з української на англійську мову слід здійснювати згідно вимог визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею", а транслітерацію з російської мови на англійську - згідно систем, які підтримують транслітерацію літер "ё, э, ы, и".

Комп’ютерний набір. Стаття подається у форматі MS Word 97-2003 (*.doc) або (*.rtf); інтервал – 1,5; кегель – 14; шрифт – Times New Roman; абзацний відступ – 1,25; поля по – 1,5 мм.

Усі таблиці повинні мати посилання по тексту та бути пронумеровані. Розмір шрифту – 10, інтервал – 1,0. Таблиці повинні бути компактними та відповідати загальноприйнятим стандартам оформлення.

Усі схеми, діаграми, рисунки та формули повинні мати порядковий номер та назву. Формули створені вмонтованим редактором формул Word.

Рисунки, що побудовані у Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані.

Обов’язково наводиться джерело інформації, зазначається належність автору (власна розробка, складено автором за матеріалом …, за результатами розрахунків автора). Додаючи у текст графічний матеріал, будь ласка, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим.

Автор несе відповідальність за зміст статті. Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.

Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію. Автор гарантує відсутність плагіату у статті.

Розміщення матеріалів. Повнотекстові версії номерів журналу представлені на сайті УДФСУ, а також на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 347.9                                                Н. А. Сердюк,
                                                                  к.ю.н., доцент,
                                                                 Київський національний лінгвістичний університет,
                                                                 е-mail: ______________________,
                                                                 ORCID ID ___________________

 ВПЛИВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНКИ НА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

 

У статті розглядаються проблеми існування інституту сучасної сім’ї і обґрунтовується, що держава як інструмент регулювання відносин у цій сфері втрачає свою роль. Тому сучасна модель держави повинна ґрунтуватися на первинності біологічного механізму відтворення людини, який доповнюється економічним механізмом, створеним суспільством, та кардинально змінити ставлення до жінки.

Ключові слова: сучасна модель держави, соціальний захист жінки, інститут сім’ї, безпека державного розвитку, соціально-економічна модель, гендерна рівність, обов’язки батьків, соціальний захист дітей.

 

Н. А. Сердюк. Влияние уровня социальной защиты женщины на становление современного правового социального государства

В статье рассматриваются проблемы существования института современной семьи и обосновывается, что государство как инструмент регулирования отношений в этой сфере теряет свою роль. Поэтому современная модель государства должна основываться на первичности биологического механизма воспроизводства человека, который дополняется экономическим механизмом, созданным обществом, и кардинально изменить отношение к женщине.

Ключевые слова: современная модель государства, социальная защита женщины, институт семьи, безопасность государственного развития, социально-экономическая модель, гендерное равенство, обязанности родителей, социальная защита детей.

Мета статті. Розглянути проблеми існування інституту сучасної сім’ї та обґрунтувати, що держава як інструмент регулювання відносин у цій сфері втрачає свою роль.

Постановка проблеми. У концепції розвитку сучасної держави основним елементом соціальної системи, що забезпечує її існування, повинна бути жінка, ……………….

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам існування інституту сучасної сім’ї присвятили свої праці О. М. Руднєва, Т. В. Герасименко, Ю. Дячук, О. П. Васильченко,…….

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному світі принцип рівності людей заснований на гендерній рівності як необхідної умови функціонування і розвитку…….

Висновок. Суспільство, що прагне до прогресу, має позбавлятися від цих явищ і всіляко сприяти зміцненню сім’ї….

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Руднєва О. М. Гендерна рівність у праві України : дис. … к.ю.н. : 12.00.01 / О. М. Руднєва. – Харків, 2002. – 178 с.

REFERENCES

  1. Rudnieva O. M. Henderna rivnist u pravi Ukrainy : dys. … k-ta.iur.nauk : 12.00.01 / O. M. Rudnieva. – Kharkiv, 2002. – 178 s.

 

  1. A. Serduk. Іnfluence of the level of social protection of women on the formation of a modern legal social state

In the concept of the development of a modern state, the main element of the social system that ensures its existence must be a woman, through which civilization continues to live. The main task of the state is the moral, physical and material protection of the women, and especially girls……

Key words: