Політика (мета та завдання) наукового видання

Науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» є науковим юридичним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля суспільного прогресу.
В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті.
Метою наукового журналу є публікація наукових статей українських та закордонних науковців з питань теорії та історії держави і права, конституційного права, адміністративного права, міжнародного права, права Європейського Союзу, кримінального права, кримінального процесуального права, криміналістики, судової експертизи, цивільного права і процесу, господарського та екологічного права, фінансового та податкового права та інших галузей права, які написані українською, російською або англійською мовами.
Основними завданнями наукового журналу є:
1. Методологічні – дискутування сучасного стану, проблем та напрямів розвитку юридичної науки та практики правозастосування;
2. Інформаційні – поширення досягнень та результатів досліджень визнаних провідних, а також молодих науковців у сфері юриспруденції, інформування про зміни в законодавстві та проблеми правозастосування;
3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників з України та міжнародного наукового простору.
Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:
• об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
• висока вимогливість до якості наукових досліджень;
• подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
• недопустимість дикримінаційних проявів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора статті
• колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
• доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
• суворе дотримання авторських та суміжних прав.
Рецензенти наукових матеріалів призначаються головним редактором та відповідальним секретарем Редакційної колегії журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:
– визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;
– пропонувати шляхи поліпшення публікацій.
Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. При цьому особиста критика автора(ів) наукової статті недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.
Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.
Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Автори публікації підтверджують, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до оприлюднення, і тому статті можуть бути опублікованими у відкритому доступі.
Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.
У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці наукового журналу, редакція здійснює публікацію статей, як правило, в авторській редакції, у протилежному випадку – матеріал відхиляється.
Редакційна колегія наукового журналу може у будь-який час змінити будь-який пункт редакційної політики без попереднього повідомлення авторів.