Поточний номер

№ 15 (2019): Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
					##issue.viewIssueIdentification##

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 20778-10578Р від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016
Галузь науки: юридичні науки 
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 13 від 20.12.2019)

Головний редактор: П.В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Відповідальний за випуск: Омельчук Л.В.
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія»

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» обов’язкове.
 
Над випуском працювали:  
Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
Дизайн Маншилін М.  

Підписано до друку 24.12.2019
Формат 75х108/16 
Тираж 300 пр., Зам. 962

Опубліковано: 2019-12-24

Статьи

Переглянути всі випуски