Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ 22506-12406 ПР
Галузь науки: економічні, юридичні науки 
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 11 від 27.11.2018)  

Головний редактор: П.В. Пашко, доктор экономических наук, профессор
Відповідальний за випуск: О.Є. Сушкова
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія»

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Митна безпека» обов’язкове.
 
Над випуском працювали:  
Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
Технічне редагування Зубленко Г.П.  
Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
Дизайн Маншилін М.Ю.  

Підписано до друку 11.01.2019
Формат 75х108/16 
Тираж 300 пр., Зам. № 762

Опубліковано: 2019-12-31