Політика (мета та завдання) наукового видання

Науковий журнал «Митна безпека» є науковим економічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті.

Метою наукового журналу є публікація наукових статей українських та закордонних науковців, що є результатами наукових досліджень у сфері економічної безпеки держави, теоретико-прикладних проблем митної політики України і впровадженні наукових досліджень у митній справі та зовнішньоекономічній діяльності, розвитку наукових досліджень у галузі адміністративного, фінансового, інформаційного, кримінального, кримінально-процесуального права та кримінології, вдосконаленні законодавства у галузі митної справи, а також адміністративного, кримінального і кримінально-процесуального законодавства.

Основними завданнями наукового журналу є:

  1. Методологічні – обговорення змісту та напрямів вирішення проблем теорії і практики розвитку митної політики держави, митної справи та зовнішньоекономічній діяльності, вдосконалення законодавства у галузі митної справи;
  2. Інформаційні – надання результатів передового досвіду, професійних аналітичних обзорів, інформування про зміни в законодавстві тощо.
  3. Формування наукової спільноти – публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору.

Основні принципи, на яких базується редакційна політика наукового журналу:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей (рецензентам не відома інформація про авторів, а авторам не відома інформація про рецензентів);
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав.

Рецензенти наукових матеріалів призначаються відповідальним секретарем Редакційної колегії журналу. Рецензування має дві основні функції для підвищення якості наукових досліджень:

– визначати достовірність, значущість і оригінальність статті;

– пропонувати шляхи поліпшення публікацій.

Відгуки про наукові роботи повинні бути об’єктивними. При цьому особиста критика автора(ів) наукової статті недоречна. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.

Науковий журнал видається у друкованому вигляді із розміщенням номерів на сайті в електронному вигляді.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих автором(и) матеріалів меті, завданням та редакційній політиці наукового журналу, редакція здійснює публікацію статей, як правило, в авторській редакції, у протилежному випадку – матеріал відхиляється.

Редакційна колегія наукового журналу може у будь-який час змінити будь-який пункт редакційної політики без попереднього повідомлення авторів.

Редакція наукового журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової економічної науки.