Науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» заснований у 2009 році. 
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.  
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ 22277-12177 Р 
ISSN: 2617-5940 
Галузь науки: економічні науки.  
Періодичність: два рази на рік.  
Мова видання: українська, англійська, російська.  
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.  

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Науковий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія»
 

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.