Про журнал

Науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (категорія «Б»)заснований у 2009 році.
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
У науковому журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань на підставі Наказу МОН України від «02» липня 2020 року № 886 (Додаток 4).
Наказ про утворення електронного видання: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України (Бюлетень ВАК України 2010 року № 4) та перереєстровано згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 року № 1328). Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (змінено назву, у зв’язку з реорганізацією Національного університету державної податкової служби України та утворенням Університету державної фіскальної служби України).
ISSN: 2617-5940
Галузь науки: економічні науки, спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 281
Періодичність: два рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, російська.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.