Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

Стаття має містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01.

Рисунки і таблиці оформлюються відповідно ГОСТу 2.105-95. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування та мати назву та нумерацію. Нумерацію формул треба подавати в круглих дужках та виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов’язково мають бути виконані з можливістю їх редагування. 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.

Для оригінал-макета використовується папір формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5, виділення абзаців – 1,25 см.

Обсяг статті 12-18 сторінок, враховуючи анотації, рисунки, таблиці, список використаних джерел, references.

УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі).

Тематичний класифікатор JEL набирається в другому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі).

Прізвище та ініціали авторів набирається в наступному за УДК та JEL рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman – 14 пт, напівжирний курсив).

Заголовок статті набирається в наступному рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі).

Далі розташовуються анотації (українською, російською, англійською мовами), (Times New Roman – 14 пт, курсив), не менш ніж 500 знаків, у якої необхідно відобразити у структурованому вигляді предмет, мету роботи, метод чи методологію дослідження, результати роботи, сферу застосування результатів.

З наступного рядка розміщують основний текст статті, який повинен бути структурований відповідно до вимог п. 3 Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року. Обов’язково необхідно виділити напівжирним шрифтом структурні елементи статті: Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми; Мета статті; Виклад основного матеріалу статті з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; Висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень; Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список джерел» (Times New Roman – 14 пт, через 1 інтервал, мовою оригіналу) та References (за міжнародним бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association).

Ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Нумерацію здійснюють арабськими цифрами послідовно: Рис. 1, Рис. 2,… Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті.

Таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту та послідовно нумеруються арабськими цифрами.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються у порядку згадування в тексті статті.

 

Статті приймаються вичитаними і відредагованими.

Для прийняття статті до друку автору необхідно надіслати електронний лист на пошту finansyzbirnyk@gmail.com з наступними файлами (формат тільки doc):

  1. Файл зі статтею. Називати файл прізвищем та ініціалами автора (авторів) латинськими літерами (наприклад, Ivanov_АV_stattya.doc),
  2. Файл з відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; учене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; адреса для листування; номери контактних телефонів). Назва файлу Ivanov_АV_vidomosti.doc.
  3. Для всіх авторів, крім докторів наук, файл з завіреною рецензією д.е.н. (фотокопія в електронному форматі). Назва файлу Ivanov_АV_recenziya.
  4. Файл з резюме англійською мовою. Назва файлу Ivanov_rezume.doc. (загальна кількість знаків без пробілів 2700-3000). Резюме повинно бути відповідним чином структурованим, зокрема має містити такі структурні елементи: короткий опис постановки питання; мета дослідження; прилади, матеріали та методики дослідження; результати дослідження; висновки.

 

Факт публікації статті

Розміщення статті у збірнику на веб-сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського вважається фактом публікації (п. 3.1, п. 4.1 Положення про електронні наукові фахові видання), також макет розміщується на офіційному сайті Університету державної фіскальної служби України та web-сторінці збірника http://ojs.nusta.edu.ua/index.php/ojs2/about.  Всім статтям присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта DOI.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


УДК 338.763
JEL: D04, A11

Іванов І.І.
ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

У статті здійснюється аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансовий ринок» та його структури в науковій літературі. Виявлено, що існує ряд різних підходів до його визначення й класифікації…

Ключові слова: фінансовий ринок, структура фінансового ринку, …

Іванов І.І.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 В статье осуществляется анализ разных подходов к раскрытию понятия «финансовый рынок» и его структуры в научной литературе. Выявлено, что существует ряд разных подходов к его определению и классификации…

Ключевые слова: финансовый рынок, структура финансового рынка,…

Ivanov I.I.
FINANCIAL MARKET AND HIS STRUCTURE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

There are to analyze the different views on financial market and it structure. It seeing that everybody estimated this conceptions and its classification in different ways…

Keywords: financial market, structure of financial market,….

 

Постановка проблеми. Необхідною умовою функціонування ринкових відносин сучасна економічна теорія визнає наявність правових та організаційно-економічних інститутів, що…

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Велику роль у вирішенні теоретико-методичних питань соціального захисту населення та його фінансового забезпечення відіграють вітчизняні науковці серед яких можна виокремити праці...

Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття…

Виклад основного матеріалу. Дискусійність питань щодо визначення поняття «фінансовий ринок», а також кількості й видів секторів, з яких він складається, розглядається в науковій літературі з різних поглядів…

Висновки. Різноманітність думок щодо визначень й структури фінансового ринку зумовлюється складністю його системи, а також функцій, що він виконує в економіці. …

 

Список використаних джерел

 1. Мельник В. М., Житар М. О. Роль, особливості та на­прямки фінансової архітектури національної еко­номіки. Бізнес Інформ. 2019. № 8. C. 175–181.

References

1. Melnyk, V. M., and Zhytar, M. O. “Rol, osoblyvosti ta napri­amky finansovoi arkhitektury natsionalnoi ekonomiky“ [The Role, Features and Directions of the Financial Ar­chitecture of the National Economy]. Biznes Inform, no. 8 (2019): 175-181.

 Іванов Іван Іванович (ORCID: 0000-0003-3614-0788) – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).