Порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення

Стаття повинна містити структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р № 7-05 / 01.

 

Рисунки і таблиці оформляються відповідно ГОСТу 2.105-95. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, мати назву і нумерацію. Нумерацію формул необхідно подавати в круглих дужках і виконати їх в загальноприйнятій математичній символіці, бажано в редакторі MathType. Графіки та рисунки обов'язково повинні бути виконані з можливістю їх редагування.

 

Для макету використовується папір формату А4 з полями: верхнє і нижнє - 2 см., Ліве - 3 см., Праве - 1,5 см. Шрифт набору - Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал - 1,5, виділення абзаців - 1,25 см.

Обсяг статті 12-18 сторінок, з огляду на малюнки, таблиці, список використаної літератури та references.

 

УДК набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється по лівому краю (Times New Roman - 14 пт, напівжирний)

 

Прізвище, ім'я та по батькові авторів набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman - 14 пт, напівжирний курсив).

 

Заголовок статті набирається в наступному рядку і вирівнюється посередині (Times New Roman - 14 пт, напівжирний, великими літерами).

 

Далі розташовуються анотація (українською, російською та англійською мовами), (Times New Roman - 14 пт, курсив), не менше 500 знаків для анотації українською та російською мовами і не менше 1800 знаків англійською мовою, в якій необхідно відобразити в структурованому вигляді предмет, мету роботи, метод або методологію дослідження, результати роботи, сферу застосування результатів. Ключові слова (не менше 5 слів). 

 

З наступного рядка розміщують основний текст статті. Обов'язково необхідно виділити напівжирним шрифтом структурні елементи статті: Постановка проблеми і її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття, актуальність проблеми; Мета статті; Виклад основного матеріалу статті з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; Висновки даного дослідження і перспективи подальших досліджень; Список літератури подається після тексту статті під заголовком «Список використаних джерел» (Times New Roman - 14 пт, через 1 інтервал, на мові оригіналу) і References (використовується стиль APA).

 

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються в порядку згадування в тексті статті.

 Статті приймаються вичитаними і відредаговані.

 

Для прийняття статті до друку автору необхідно відправити повідомлення з наступними файлами (формат тільки doc):

Файл зі статтею. Називати файл прізвищем та ініціалами автора (першого співавтора) латинськими літерами (наприклад, Ivanov_АV_stattya.doc).

Файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, посада; вчений ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, адреса електронної пошти, адреса для листування, номери контактних телефонів). Назва файлу Ivanov_АV_vidomosti.doc.

Для всіх авторів, крім докторів наук, файл з завіреною рецензією д.е.н. (Фотокопія в електронному форматі). Назва файлу Ivanov_АV_recenziya.

Файл з резюме англійською мовою. Назва файлу Ivanov_rezume.doc. (Загальна кількість знаків без пробілів 2700-3000). Резюме повинно бути відповідним чином структурованим, зокрема повинна містити такі структурні елементи: короткий опис постановки питання; мета дослідження; матеріали і методики дослідження; результати дослідження; а також висновки.

 

Зразок оформлення статті

УДК 330.141.1

Іванов І.І. 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО СТРУКТУРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті здійснюється аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансовий ринок» та його структури в науковій літературі. Виявлено, що існує ряд різних підходів до його визначення й класифікації. …

Ключові слова: фінансовий ринок, структура фінансового ринку, …

 

Іванов І.І.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье осуществляется анализ разных подходов к раскрытию понятия «финансовый рынок» и его структуры в научной литературе. Выявлено, что существует ряд разных подходов к его определению и классификации. …

Ключевые слова: финансовый рынок, структура финансового рынка, …

 

Ivanov I.I.

FINANCIAL MARKET AND HIS STRUCTURE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

There are to analyze the different views on financial market and it structure. It seeing that everybody estimated this conceptions and its classification in different ways. …

Keywords: financial market, structure of financial market….

 

Постановка проблеми. Необхідною умовою функціонування ринкових відносин сучасна економічна теорія визнає наявність правових та організаційно-економічних інститутів, що …

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  Велику роль у вирішенні теоретико-методичних питань соціального захисту населення та його фінансового забезпечення відіграють вітчизняні науковці серед яких можна виокремити праці...

Мета статті. Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття …

Виклад основного матеріалу. Дискусійність питань щодо визначення поняття «фінансовий ринок», а також кількості й видів секторів, з яких він складається, розглядається в науковій літературі з різних поглядів…

Висновки. Різноманітність думок щодо визначень й структури фінансового ринку зумовлюється складністю його системи, а також функцій, що він виконує в економіці. …

 

Список використаних джерел
1.
2.

 

References
1.
2.

 

Іванов Іван Іванович (ORCID: 0000-0003-3614-0788) – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь).