Поточний номер

№ 1 (2021): Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України
					##issue.viewIssueIdentification##

Галузь науки: економічні науки 
Періодичність: 2 рази на рік 
Мова видання: українська, англійська, російська
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 5 від 27.05.2021) 

Головний редактор: М.О. Кужелєв, доктор економічних наук, професор 
Відповідальний за випуск: М.О. Житар, доктор економічних наук, доцент 
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 

Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія».

 Над випуском працювали:  
Редактор, корректор, технічне редагування,
комп'ютерне верстання Житар М.О.

Опубліковано: 2021-06-17

Весь випуск

Статьи

Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (категорія «Б») заснований у 2009 році. 
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України. 

У науковому журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань на підставі Наказу МОН України від «02» липня 2020 року № 886 (Додаток 4).
Наказ про утворення електронного видання: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України (Бюлетень ВАК України 2010 року № 4) та перереєстровано згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 року № 1328). Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (змінено назву, у зв’язку з реорганізацією Національного університету державної податкової служби України та утворенням Університету державної фіскальної служби України).
ISSN: 2617-5940 
Галузь науки: економічні науки, спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 281  
Періодичність: два рази на рік.  
Мова видання: українська, англійська, російська.  
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.  

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.