Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
Галузь науки: економічні науки 
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 3 от 28.03.2019)

Головний редакторО.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія».

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
 
Над випуском працювали:  
Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
Дизайн Маншилін М.Ю.  

Підписано до друку 14.04.2019
Формат 70х108/16 
Тираж 300 пр., Зам. № 788

Опубліковано: 2019-03-28