№ 7 (2021): Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування

					##issue.viewIssueIdentification##

Науковий фаховий журнал - категорія «Б» (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
ISSN: 2617-5932
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу)
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 5 від 26.04.2021)

Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська, к.е.н.
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії

Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України
Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor, J-Gate, EuroPub, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), НБУВ.

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.

Над випуском працювали:
Редактор, коректор Грабарчук М.М.
Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
Дизайн Маншилін М.Ю.

Підп. до друку 26.04.2021.
Формат 75×108/16.
Тираж 300 пр.
Зам. № 982.

Опубліковано: 2021-09-14

Статьи