Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 1 від 21.01.2020)

Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська, к.е.н.
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії

Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія».

Журнал представлений в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientifi c Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), НБУВ.

У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.

Над випуском працювали:

Редактор, коректор Грабарчук М.М.
Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
Дизайн Маншилін М.Ю.

Підп. до друку 14.04.2020.
Формат 75×108/16.
Тираж 300 пр.
Зам. № 857.

Опубліковано: 2020-01-21