Про журнал

Науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (категорія «Б») заснований у 2017 році. 
У науковому фаховому журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань на підставі Наказу МОН України від «15» жовтня 2019 року № 1301 (Додаток 8).
Журнал представлений у Переліку наукових фахових видань України (станом на 02.07.2020) в категорії Б під номером 334. Ознайомитись з Переліком можна за посиланням або на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Головна/Наука/Атестація кадрів вищої кваліфікації/Наукові фахові видання за адресою: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
Свідоцтво про реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
ISSN: 2617-5932
Галузь науки: економічні науки (08.00.01 – 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02), спеціальності – (051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292).
Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
Мова видання: українська, російська, англійська.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

  • Index Copernicus - Opening Science
  • Advanced Science Index – source for evaluation and indexing of international scientific journals:
  • I2OR - International Institute of Organized Research
  • The ISI server provides indexing of major international journals and proceedings.
  • BASE — Bielefeld Academic Search Engine
  • Vernadsky National Library of Ukraine
  • Google Academy
  • Crossref – is an official Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency of the International DOI Foundation.
  • Citefactor is a service that provides access to quality controlled Open Access Journals.
  • Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – поисковая система и база данных научных цитирований, которые поступают от всех изданий, которые используют сервис Cited-by от Crossref и поддерживают Initiative for Open Citations

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.